Sabtu, 19 Maret 2011

Ngawartosan Bulu Tu'ur

Numutkeun pamendak para ahli, kecap "Sunda" tos dianggo dina kitab Mahabharata ( sateu acan lahir Nabi Isa) . Hartosna kecap Sunda nyaeta " cai "( numutkeun bahasa Kawi ), margi : (a),Tanah Sunda teh gemah ripah -repeh rapih loh jinawi, cur cor cai dugi tempat oge seueur nu diawalan ku " Ci ". (b) Sindhu atanapi Hindu huluwotan kabudayaan Indonesia umumna sareng kebudayaan Sunda khususna, sedeng bahasa Kawi nyaeta nu mentaskeun bahasa Sangsekerta kana bahasa Indonesia sareng suku bangsa ; Malayu, Jawa, Sunda jst. Bangsa sareng bahasa Sunda kalebet golongan Austronesia, kumargi eta ngawitan ayana bangsa sareng bahasa sunda tiasa janten ti nyebarna karuhun bangsa austronesia ti Hindia tukang palih kaler, iwal ti bangsa Negrito sareng Weddoid nyaeta dina jaman pertengahan Neolithicum, kinten kirang langkung 4000 th kpengker. Salajengna tanah Sunda atanapi karajaan Sunda parantos aya ti jaman maharaja Sri Djajabhupati tahun 1030 dugi ka runtagna dayeuh pakuan Padjadjaran dina tahun 1579 ( waktos di tajarang ku panembahan Yusuf Sultan Banten) legana kirang langkung sami sareng prop Jawa barat. laju nu ngawitan maparin nami " Indonesia " urang Inggris wastana Widsor Earl sareng Logan dina tahun 1850.lajeng di umumkeun ku A. Batian ( urang Jerman) tahun 1884. ( di cutat tina De herkomst van de Indonesische talen = asal muasal basa Indonesia sareng, Winkler Prins Algemeene Encyclopaedie ). bilih aya pamendak nu sanes mangga urang silih auban

sumber: eros Rosnida/facebook

Tidak ada komentar:

Posting Komentar